Ρευστά (μέρος 6) - Μερικές εφαρμογές της αρχής του Αρχιμήδη και της άνωσης Original Khan Academy video: Fluids (part 6) https://www.khanacademy.org/science/physics/fluids/v/fluids--part-6