Χρωματογραφία λεπτής στιβάδας

Η χρωματογραφία λεπτής στιβάδας (TLC) είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό μιγμάτων ενώσεων με βάση τις διαφορές στην πολικότητα. Στην TLC, μια γυάλινη πλάκα επικαλυμμένη με μια στατική φάση (συνήθως πυριτική πηκτή) επισημαίνεται με το μείγμα που διαχωρίζεται. Η πλάκα στη συνέχεια τοποθετείται σε κινητή φάση (διαλύτης), η οποία κινείται πάνω από την πλάκα με τριχοειδή δράση. Ο ρυθμός με τον οποίο κάθε ένωση στο μείγμα κινείται επάνω στην πλάκα εξαρτάται από τη σχετική έλξη της σε στάσιμες και κινητές φάσεις. By N. Zavras Original video: Thin-layer chromatography (TLC) | Intermolecular forces and properties | AP Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=GOWUw0-SEDE