Αρμονική ταλάντωση μέρος β (διαφορικός λογισμός) Original Khan Academy video: Harmonic Motion Part 2 (calculus) https://www.khanacademy.org/science/physics/oscillatory-motion/harmonic-motion/v/harmonic-motion-part-2--calculus