Αρμονική ταλάντωση μέρος γ (χωρίς διαφορικό λογισμό)

Αρμονική ταλάντωση μέρος γ (χωρίς διαφορικό λογισμό) Original Khan Academy video: Harmonic motion part 3 (no calculus) https://www.khanacademy.org/science/physics/oscillatory-motion/harmonic-motion/v/harmonic-motion-part-3--no-calculus