Παράδειγμα γραφής χημικών τύπων ιοντικών ενώσεων

Για να γράψουμε τον εμπειρικό τύπο για μια ιοντική ένωση, χρησιμοποιούμε τον περιοδικό πίνακα για να προσδιορίσουμε το μεταλλικό κατιόν και το μη μεταλλικό ανιόν και να γράψουμε τα σύμβολα και τα φορτία τους. Στη συνέχεια προσδιορίζουμε την αναλογία κάθε στοιχείου για να διασφαλίσουμε μια συνολική φόρτιση μηδέν. By N. Zavras Original video: Worked example: Writing empirical formulas for ionic compounds | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=ENJsWSCt_ac