Αυτό το παράδειγμα συνδυασμού όμοιων όρων σε μια έκφραση είναι λίγακι περίπλοκο. Δώστε προσοχή. By G. Karalis Original video: Combining like terms, but more complicated | Introduction to algebra | Algebra I | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=FNnmseBlvaY