Ο Sal δημιουργεί ισοδύναμα κλάσματα διαιρώντας ένα μοντέλο κλάσματος και την αριθμογραμμή σε μικρότερα μέρη. By G. Karalis Original video: Generating equivalent fractions | Fractions | 3rd grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=-YpEkExjq2E&t=1s