Απεικόνιση διατεταγμένου ζευγαριού

Απεικόνιση διατεταγμένου ζευγαριού Original Khan Academy video: Plot ordered pairs https://www.khanacademy.org/math/algebra/linear-equations-and-inequalitie/coordinate-plane/v/plot-ordered-pairs Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL5K/