Ο Sal συγκρίνει τα εμβαδά και περιμέτρους των ορθογωνίων με ένα δεδομένο ορθογώνιο. By G. Karalis Original video: Comparing areas and perimeters of rectangles | Measurement | Pre-Algebra | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=nLY2bzRfQyo&t=1s