Χρησιμοποιήστε μια εικόνα με βακκίνια και κατανόηση του πολλαπλασιασμού για να επιλύσετε ένα λεκτικό πρόβλημα διαίρεσης. Προσέξτε για περιττές πληροφορίες. By G. Karalis Original video: Blueberries for friends Multiplication and division 3rd grade Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=QXNg_u5Tv8Q