Περιγραφη της ισοστάθμισης αντιδράσεων με οπτική απεικόνιση του αριθμού μορίων που συμμετέχουν. Original Khan Academy video: Visually understanding balancing chemical equation https://www.youtube.com/watch?v=HbIdp5DURJA