Μετατόπιση συναρτήσει του χρόνου, της επιτάχυνσης και της αρχικής ταχύτητας Original Khan Academy video: Deriving Displacement as a Function of Time, Acceleration and Initial Velocity https://www.khanacademy.org/science/physics/one-dimensional-motion/kinematic_formulas/v/deriving-displacement-as-a-function-of-time--acceleration-and-initial-velocity Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL6E/