Χρησιμοποιήστε μια εικόνα και κατανόηση του πολλαπλασιασμού για να επιλύσετε ένα λεκτικό πρόβλημα διαίρεσης. Προσέξτε για περιττές πληροφορίες. By G. Karalis Original video: Average height of a building's floor Multiplication and division 3rd grade Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=5GOhM3jq9Fc&t=1s