Για ένα μείγμα ιδανικών αερίων, η συνολική πίεση που ασκείται από το μείγμα ισούται με το άθροισμα των πιέσεων που θα ασκούσε κάθε αέριο μόνο του. Αυτή η παρατήρηση, γνωστή ως νόμος των μερικών πιέσεων Dalton, μπορεί να γραφτεί ως εξής: P (total) = P₁ + P₂ + P₃ + ... όπου P₁, P₂ και P₃ είναι οι μερικές πιέσεις των διαφορετικών αερίων στο μείγμα, και P (total) είναι η συνολική πίεση του μείγματος. By N. Zavras Original video: Gas mixtures and partial pressures | AP Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=A2xi-jEqpmg