Πραγματικά αέρια: Αποκλίσεις από την ιδανική συμπεριφορά

Σε αυτό το βίντεο, εξετάζουμε τις συνθήκες υπό τις οποίες τα πραγματικά αέρια είναι πιο πιθανό να αποκλίνουν από την ιδανική συμπεριφορά: χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλές πιέσεις (μικρές ποσότητες). Σε χαμηλές θερμοκρασίες, τα σημεία έλξης μεταξύ σωματιδίων αερίου αναγκάζουν τα σωματίδια να συγκρούονται λιγότερο συχνά με τα τοιχώματα του δοχείου, με αποτέλεσμα να δημιουργείτε πίεση χαμηλότερη από την ιδανική τιμή αερίου. Σε υψηλές πιέσεις (μικρές ποσότητες), οι όγκοι πεπερασμένων σωματιδίων μειώνουν τον πραγματικό όγκο που διατίθεται στα σωματίδια αερίου, με αποτέλεσμα να δημιουργείτε μια πίεση υψηλότερη από την ιδανική τιμή αερίου. By N. Zavras Original video: Real gases: Deviations from ideal behavior | AP Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=UABFOI1sb7A