Χρησιμοποιήστε μια εικόνα και επαναλαμβανόμενη πρόσθεση για να λύσετε ένα λεκτικό πρόβλημα πολλαπλασιασμού. Προσέξτε για περιττές πληροφορίες. By G. Karalis Original video: How many cars can fit in the parking lot | Multiplication and division | 3rd grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=6QZCj4O9sk0