Πιο γενικές σχέσεις για κατακόρυφη βολή Orignal Khan Academy video: Deriving Max Projectile Displacement Given Time https://www.khanacademy.org/science/physics/one-dimensional-motion/kinematic_formulas/v/deriving-max-projectile-displacement-given-time Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL6H/