Αναδιάταξη κατά την αφαίρεση τριψήφιων αριθμών (με μηδενικό) Original Khan Academy video: Regrouping from 0 when subtracting three digit numbers https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/addition-subtraction/sub_borrowing/v/regrouping-from-0-when-subtracting-three-digit-numbers