Πλάτος, περίοδος, συχνότητα και μήκος κύματος περιοδικών κυμάτων

Πλάτος, περίοδος, συχνότητα και μήκος κύματος περιοδικών κυμάτων Original Khan Academy video: Amplitude, period, frequency and wavelength of periodic waves https://www.khanacademy.org/science/physics/waves-and-optics/v/amplitude--period--frequency-and-wavelength-of-periodic-waves