Οι ιοντικοί δεσμοί προκύπτουν από την ηλεκτροστατική έλξη μεταξύ αντίθετα φορτισμένων ιόντων, τα οποία σχηματίζονται όταν τα ηλεκτρόνια σθένους μεταφέρονται από το ένα άτομο στο άλλο. By N. Zavras Original video: Ionic bonds | Molecular and ionic compound structure and properties | AP Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=FaeAurHnQJs&feature=emb_logo