Λεξικά προβλήματα μήκους

Ο Sal επιλύει λεξικά προβλήματα μήκους με πρόσθεση και αφαίρεση. By G. Karalis Original video: Length word problems Measurement and data Early Math Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=Ei5mgFtUGns&feature=emb_logo