Γιατί το 0 διά 0 δεν ορίζεται / δεν προσδιορίζεται Original Khan Academy video: Why Zero Divided by Zero Is Undefined / Indeterminate http://www.khanacademy.org/math/arithmetic/number-properties/v/why-zero-divided-by-zero-is-undefined-indeterminate Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL7S/