Βρίσκοντας την πλευρά που λείπει όταν δίνεται το εμβαδόν

Η Lindsay βρίσκει το μήκος της πλευράς που λείπει σε ένα ορθογώνιο όταν δίνεται το εμβαδόν του ορθογωνίου. By G. Karalis Original video: Finding missing side when given area | Math | 3rd grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=_JdgDBzQ0Us