Ο Σαλ προσθέτει 5+68 χωρίζοντας το 5 σε 2 και 3, και μετά ολοκληρώνει την δεκάδα με το 68. Έτσι διευκολύνουμε την πρόσθεση και νοηματικά, by G. Karalis Original video: Adding by getting to group of 10 first https://www.youtube.com/watch?v=DzJvR56Suss&feature=emb_logo