Μια κοινή μέθοδος παρασκευής ενός διαλύματος μιας δεδομένης συγκέντρωσης περιλαμβάνει τη λήψη ενός διαλύματος με μεγαλύτερη συγκέντρωση και την προσθήκη νερού έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή συγκέντρωση. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως αραίωση. Μπορούμε να συσχετίσουμε τις συγκεντρώσεις και τους όγκους πριν και μετά από μια αραίωση χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εξίσωση: M₁V₁ = M₂V₂ όπου τα M₁ και V₁ αντιπροσωπεύουν τη μοριακότητα και τον όγκο του αρχικού συμπυκνωμένου διαλύματος και τα M₂ και V₂ αντιπροσωπεύουν τη γραμμομοριακότητα και τον όγκο του τελικού αραιωμένου διαλύματος. By N. Zavras Original video: Dilution | Intermolecular forces and properties | AP Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=T3H7YZ6-fto