Γιατί η μετατόπιση είναι το εμβαδό περιοχής κάτω από την καμπύλη ταχύτητας στο διάγραμα ταχύτητας-χρονου Original Khan Academy video: Why Distance is Area under Velocity-Time Line https://www.khanacademy.org/science/physics/one-dimensional-motion/acceleration_tutorial/v/why-distance-is-area-under-velocity-time-line