Παράδειγμα πρόσθεσης διψήφιων αριθμών (χωρίς κρατούμενα) Original Khan Academy video: Example: Adding two digit numbers (no carrying) https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/addition-subtraction/two_dig_add_sub/v/adding-whole-numbers-and-applications-1