Η πίεση ατμού ενός υγρού σχετίζεται άμεσα με τις διαμοριακές δυνάμεις που υπάρχουν μεταξύ των μορίων του. Όσο ισχυρότερες είναι αυτές οι δυνάμεις, τόσο χαμηλότερος είναι ο ρυθμός εξάτμισης και τόσο χαμηλότερη είναι η πίεση ατμών. By N. Zavras Original video: Intermolecular forces and vapor pressure | AP Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=eubN8DwUh48