Οι δυνάμεις διπόλων-διπόλων εμφανίζονται μεταξύ μορίων με μόνιμα δίπολα (δηλαδή, πολικά μόρια). Για μόρια παρόμοιου μεγέθους και μάζας, η ισχύς αυτών των δυνάμεων αυξάνεται με την αύξηση της πολικότητας. Τα πολικά μόρια μπορούν επίσης να προκαλέσουν διπόλια σε μη πολικά μόρια, με αποτέλεσμα διπολικές προκαλούμενες δυνάμεις. By N. Zavras Original video: Dipole-dipole forces | Intermolecular forces and properties | AP Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=hg7jN32q9A0