ΔΙαγράμματα μετατόπισης, ταχύτητας και επιτάχυνσης για κατακόρυφη βολή Original Khan Academy video: Plotting Projectile Displacement, Acceleration, and Velocity https://www.khanacademy.org/science/physics/one-dimensional-motion/kinematic_formulas/v/plotting-projectile-displacement--acceleration--and-velocity Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL6F/