Ο Sal χρησιμοποιεί την επιμεριστική ιδιότητα για να βρει το εμβαδόν ορθογωνίων. By G. Karalis Original video: Area of rectangles and the distributive property | Measurement | Pre-Algebra | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=Q3wfb0CPhIY