Ρευστά (μέρος 11)

Μία απλή εφαρμογή της εξίσωσης Bernoulli Original Khan Academy video: Fluids (part 12) https://www.khanacademy.org/science/physics/fluids/v/fluids--part-12