Πρόσθεση μεικτών αριθμών με διαφορετικό παρονομαστή

Πρόσθεση μεικτών αριθμών με διαφορετικό παρονομαστή Original Khan Academy video: Adding Mixed Numbers with Unlike Denominators https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/fractions/Mixed_number_add_sub/v/adding-mixed-numbers-with-unlike-denominators Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL68/