Οι διαμορφώσεις ηλεκτρονίων περιγράφουν πού βρίσκονται τα ηλεκτρόνια γύρω από τον πυρήνα ενός ατόμου. Για παράδειγμα, η διαμόρφωση ηλεκτρονίων του λιθίου, 1s²2s¹, μας λέει ότι το λίθιο έχει δύο ηλεκτρόνια στο υποσύνολο 1s και ένα ηλεκτρόνιο στο υποσύνολο 2s. By N. Zavras Original video: Introduction to electron configurations | AP Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=LyFzELsUgBU