Κάθετες δυνάμεις στον Λούμπρικον 6 Original Khan Academy video: Normal Forces on Lubricon VI https://www.khanacademy.org/science/physics/forces-newtons-laws/lubricon-vi/v/normal-forces-on-lubricon-vi Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL5G/