Μαθαίνουμε να μετράμε τα γραμμομόρια σε μια συγκεκριμένη ποσότητα γλυκόζης. By N. Zavras Original video: Worked example: Calculating molar mass and moles https://www.youtube.com/watch?v=PAqzpZ-nMlg&feature=youtu.be