Σχέση μεταξύ απόστασης αντικειμένου, ειδώλου και εστιακής απόστασης (απόδειξη)

Σχέση μεταξύ απόστασης αντικειμένου, ειδώλου και εστιακής απόστασης (απόδειξη) Original Khan Academy video: Object image and focal distance relationship (proof of formula) https://www.khanacademy.org/science/physics/waves-and-optics/v/object-image-and-focal-distance-relationship--proof-of-formula