Εξασκήσου στο να βρίσκεις τους αριθμούς που λείπουν σε μια λίστα αριθμών ανάμεσα στο 0 και το 120. By G. Karalis Original video: Missing numbers between 0 and 120 | Counting | Early Math | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=1AqkBdCBm9o&t=2s