Πρόσθεση και αφαίρεση αρνητικών αριθμών Original Khan Academy video: Adding/Subtracting Nevative Numbers http://www.khanacademy.org/math/arithmetic/negative-numbers/v/adding-subtracting-negative-numbers Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL7C/