Ένας αριθμός σαν δεκαδικός, ποσοστό % και κλάσμα 2 Original Khan Academy video: Representing a Number as a Decimal, Percent and Fraction 2 http://www.khanacademy.org/math/arithmetic/percents/v/representing-a-number-as-a-decimal--percent--and-fraction-2 Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL6l/