Μάθετε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η φασματομετρία μάζας για την ανίχνευση ισοτόπων, ατόμων του ίδιου στοιχείου με διαφορετικούς αριθμούς νετρονίων. Στην αναλυτική τεχνική της φασματομετρίας μάζας, τα άτομα ή μόρια ιονίζονται χρησιμοποιώντας δέσμη ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας και στη συνέχεια διαχωρίζονται με βάση τις αναλογίες μάζας-φόρτισης (m/z). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως φάσμα μάζας, που δείχνει τις σχετικές αφθονίες των ιόντων στους άξονες y-και τις αναλογίες m/z τους στον άξονα x. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των ακριβών μαζών των ατόμων ή των μορίων του δείγματος.