Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί Original Khan Acadeny video: Recognizing Prime Numbers http://www.khanacademy.org/math/arithmetic/factors-multiples/v/recognizing-prime-numbers Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL7l/