Πρόσθεση διψήφιων αριθμών χωρίς αναδιάταξη 1. Πρόωρα Μαθηματικά, by D. Stefos Adding 2 digit numbers without regrouping 1. Original video: https://www.youtube.com/watch?v=EV38zfiY6Vs&feature=emb_logo