Προσδιορισμός ενός στοιχείου από το φάσμα μάζας του

Παράδειγμα: Προσδιορισμός ενός στοιχείου από το φάσμα μάζας του. Χρησιμοποιώντας δεδομένα φασματομετρίας μάζας, μπορούμε να εκτιμήσουμε τη μέση ατομική μάζα ενός στοιχείου και να προσδιορίσουμε την ταυτότητά του. By N. Zavras Original video: Worked example: Identifying an element from its mass spectrum | AP Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=vU7MDe4ph5A