Γεωμετρική κατανόηση του τύπου της κεντρομόλου επιτάχυνσης Original Khan Academy video: Visual Understanding of Centripetal Acceleration Formula https://www.khanacademy.org/science/physics/two-dimensional-motion/centripetal-acceleration-tutoria/v/visual-understanding-of-centripetal-acceleration-formula