Αναλογίες σαν απλοποιημένα κλάσματα Original Khan Academy video: Ratios as Fractions in Simplest Form http://www.khanacademy.org/math/arithmetic/basic-ratios-proportions/v/ratios-as-fractions-in-simplest-form Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL6c/