Αναγνώριση σχημάτων. Εξασκηθείτε στον εντοπισμό τετραπλεύρων, πενταγώνων, εξαγώνων και οκταγώνων. By G. Karalis Original video: Recognizing shapes Geometry Early Math Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=10dTx1Zy_4w&feature=emb_logo