Διαφορετικοί τρόποι αναπαράστασης του 1 ως κλάσμα

Ο Sal χρησιμοποιεί μοντέλα κλάσματος και μια αριθμογραμμή για να αντιπροσωπεύει το 1 ως κλάσμα. Original video: Different ways to represent 1 as a fraction | 3rd grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=dviyBH3pOk8&t=1s