Εισαγωγή στα σημειογράμματα. Ένα σημειόγραμμα είναι ένα γράφημα που εμφανίζει δεδομένα χρησιμοποιώντας μια σημειογραμμή. By G. Karalis Original video: Introduction to line plots Measurement and data Early Math Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=AtiOjlyOQf4&feature=emb_logo