Κατανόηση αξίας θέσης ψηφίου προσθέτοντας μονάδες. By G. Karalis Original video: Understanding place value when adding ones Early Math Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=7_QPAdHILzw&feature=emb_logo